Exporting gems legally from Sri Lanka 03 / නීත්‍යානුකූලව මැණික් අපනයනය කිරීම 03

The first thing you should do is to suggest a suitable name for your business.. Here the main thing you should be concerned about is that your business is an international business.. Therefore, having a name that can be easily pronounced by customers of all countries is very important in expanding your business..

And another thing that you should pay attention to is the inclusion of words that are frequently used in searches on websites in your business name. For example, when a person from abroad wants to buy a gem, he often does Ceylon Gems, Gems from Sri Lanka, Searching the internet using words like Precious stones sellers..where such words are included in your business name is an additional advantage for you.

In addition to this, domain availability can be mentioned as one more special issue.. When expanding your business, it is mandatory for you to prepare a website under the business name.. There you have to create the website with the business name or a similar name.. You have to buy that name for the website..for example if you register a business called ceylon gems in your website design ceylon gems. lk and ceylon gems. Domain names like com have to be purchased..Then you have to buy that name for your website..for example if you register a business called ceylon gems in your website design ceylon gems. lk and ceylon gems. You have to buy domain names like com..if someone has already bought that name, you will be blocked from buying it..or you will have to pay a high amount for it..

Before choosing your business name, you can visit a website like godaddy.com and check if the domain related to your business name is available.
If you are looking to get a .lk name, it will cost you approximately 5000-10000 rupees per year.

Apart from this, the next thing you need to focus on is who is your intended customer group..These groups can be simply classified as foreign wholesale buyers, foreign gem dealers, jewelry manufacturers or end consumers..
In addition, if you expect to do your business at a high luxury level, your business name should be in line with that.
Eg: cartier, louis vuitton, rolex

Apart from this, you can make your business name in your favor by paying attention to the following points
*Being simple
*Ease of pronunciation
*Being short
*Easy to remember
*Feeling that gem related business

It may be difficult for you to meet all the above matters, but depending on the amount of matters you meet, you can use the business name for the success of your business.

ඔබ ප්‍රථමයෙන්ම සිදුකල යුත්තේ ඔබගේ ව්‍යාපාරයට සුදුසු නමක් යෝජනා කර ගැනීමයි..මෙහිදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රධානතම කාරණය වන්නේ ඔබගේ ව්‍යාපාරය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ව්‍යාපාරයක් බවයි..එබැවින් සියලු රටවල පාරිභෝගිකයින්ට සරලව උච්චාරණය කල හැකි නමක් තිබීම ඔබගේ ව්‍යාපාරය පුලුල් කිරීමේදී ඉතාමත් වැදගත් වේ..

එමෙන්ම ඔබගේ අවධානය යොමු කල යුතු තවත් කාරණයක් වන්නේ වෙබ් අඩවි තුල සෙවුම් වලදී නිතර භාවිතා වන වචන ඔබගේ ව්‍යාපාර නාමයට ඇතුලත් කිරීම සම්බන්ධවයි..උදාහරණයක් වශයෙන් පිටරටක සිටින පුද්ගලයකුට මැණිකක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට ඔහු බොහෝ විට සිදු කරන්නේ Ceylon Gems, Gems from Sri Lanka, Precious stones sellers වැනි වචන භාවිතා කොට අන්තර්ජාලය පිරික්සීමයි..එහිදී ඔබගේ ව්‍යාපාර නාමය තුල එවැනි වචන ඇතුලත් වීම් ඔබට අතිරේක වාසියකි.

මීට අමතරව තවත් එක් සුවිශේෂී කාරණයක් වශයෙන් domain availability දැක්විය හැකිය..ඔබගේ ව්‍යාපාරය පුලුල් කිරීමේදී ඔබට ව්‍යාපාර නාමය යටතේ පවතින වෙබ් අඩවියක් සකස් කර ගැනීම අනිවාර්ය කාරනයකි..එහිදී ඔබට ව්‍යාපාර නාමය හෝ ඊට සමාන නමක් සහිතව වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීමට සිදුවේ..එවිට ඔබට ඔබගේ වෙබ් අඩවිය සදහා එම නාමය මිලදි ගැනීමට සිදුවේ..උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ ceylon gems නමින් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කලහොත් ඔබගේ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණයේදී ceylon gems . lk හා ceylon  gems . com වැනි ඩොමේන් නාමයන් මිලදී ගැනීමට සිදුවේ..එම නාමයන් දැනටමත් කවුරුන් හෝ මිලදීගෙන තිබුන හොත් ඔබට එය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව අවහිර වේ..එසේත් නැතිනම් ඔබට ඒ සදහා ඉහල මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ..

ඔබගේ ව්‍යාපාර නාමය තෝරාගැනීමට ප්‍රථම godaddy.com වැනි වෙබ් අඩවියකට පිවිස ඔබගේ ව්‍යාපාර නාමයට අදාල ඩොමේන් එක තිබේදැයි පරීක්ෂා කල හැක..එසේ පවතී නම් වර්ශයකට ආසන්න වශයෙන් 10$-20$ අතර මුදලක් ගෙවා ඔබට .com වැනි ඩොමේන් එකක් ලබාගත හැක..
ඔබ .lk නාමයක්ද ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඒ සදහාද ඔබට වසරකට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 5000-10000 අතර මුදලක් වැය වේ..

මීට අමතරව ඔබ මීලගට අවධානය යොමු කල යුතු කාරණය වන්නේ ඔබගේ අපේක්ෂිත පාරිභෝගික කණ්ඩායම කවුරුන්ද යන්නයි..විදේශගත තොග ගැනුම්කරුවන්, විදේශීය මැණික් ව්‍යාපාරිකයින්, ආභරණ නිශ්පාදකයින් හෝ අවසාන පාරිභෝගිකයින් වශයෙන් මෙම කණ්ඩායම් සරලව වර්ග කල හැක..
මීටත් අමතරව ඔබ high luxury මට්ටමින් ඔබගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඔබගේ ව්‍යාපාර නාමය ඊට අනුකූල විය යුතුය..
උදා: cartier, louis vitton, rolex

මීට අමතරව ඔබ පහත සදහන් කරුණු පිලිබදවද අවධානය යොමු කිරීම තුළින් ඔබගේ ව්‍යාපාර නාමය ඔබට වාසිදායක කරගත හැකිය
*සරල වීම
*උච්චාරණය පහසු වීම
*කෙටි වීම
*පහසුවෙන් මතක තබාගත හැකි වීම
*මැණික් සම්බන්ධ ව්‍යාපාරයක් බව හැගවීම

ඉහත කාරණා සියල්ලම සපුරාගැනීම ඔබට අසීරු විය හැකි නමුත් ඔබ සපුරාගන්නා කාරණා ප්‍රමාණය මත ඔබට ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය සදහා ව්‍යාපාර නාමය ඉවහල් කරගත හැකි වේ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *